Company Logo
  • logo2.jpg
  • logo3.jpg
  • logo5.jpg
  • logo8.jpg
  • logo4.jpg
  • logo6.jpg
  • logo7.jpg
  • logo1.jpg

การพยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

Notice

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (55-57)

 

 

 

     

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

..........................................................

 

              ตามที่มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยประกาศฉบับดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลในเรื่องไว้ และในหมวด 12 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการได้กำหนดให้เทศบาลกำหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล โดยในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลต้องคำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของเทศบาล อีกทั้งต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ และให้มีการแบ่งราชการภายในส่วนราชการต่างๆ โดยจัดทำเป็นประกาศเทศบาล เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล นั้น

             อาศัยอำนาจตามความในข้อ 252,253,255,256,257 และข้อ 258 แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และมติ ก.ท.จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จึงประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดังนี้ 

   TAMBON PHOTHONG MUNICIPALITY,

209 Moo 2 Tambon PhoThong, Phon Thong District, Roi Et Province, Thailand, 45110.

Tel / Fax : 043-572909, E-mail : obt.phothong@gmail.com, facebook.com/obt.phothong.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.

web page hit counter