logo61.jpg

 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

...........................

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์        การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน                 ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของเทศบาล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส

1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4. ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

 5. พนักงานเทศบาล ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

6. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่          สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับเทศบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

8.1 แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 043-572909 หรือ

ทางเว็บไซด์ของทางเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง www.phothong101.go.th หรือ

ทาง facebook เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เลขที่ 209 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

8.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th

9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำเจตนาสุจริต เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทองโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกคนในเทศบาลตำบลโพธิ์ทองและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

          10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ

10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                             ประกาศ ณ วันที่    9   เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

 

 

ไชยยง นพคุณ
(นายไชยยง นพคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง